Sản xuất lò hơi tầng sôi và cung cấp hơi bão hòa
Category:  Hơi nước bão hòa
Manufacture:  

SH7-2000
Category:  Xử lý rác công nghiệp
Manufacture:  Sankyo

SH7-1000
Category:  Xử lý rác công nghiệp
Manufacture:  Sankyo

Lò đốt rác NAFCI-120 Version 2015
Category:  Xử lý rác sinh hoạt
Manufacture:  Sankyo

Lò đốt rác sinh hoạt dùng khí tự nhiên - NAFCI-05 Version 2016
Category:  Xử lý rác sinh hoạt
Manufacture:  Sankyo