Trạm quan trắc khí thải ống khói (FUJI - Nhật Bản)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  Fuji - Nhật Bản
Serial No:  

Thứ ba, ngày 29/11/2016 16:27 GMT+7 Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được Tổng cục Môi trường (Bộ […]
Thiết bị đo lưu lượng khí thải (DURAG - ĐỨC)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  Durag - Đức
Serial No:  

Thứ ba, ngày 29/11/2016 16:27 GMT+7 Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được Tổng cục Môi trường (Bộ […]
Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp (IMR- Mỹ)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  IMR_Mỹ
Serial No:  

Thứ ba, ngày 29/11/2016 16:27 GMT+7 Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được Tổng cục Môi trường (Bộ […]
Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp (Environnement S.A - Pháp)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  Environnement S.A
Serial No:  

Thứ ba, ngày 29/11/2016 16:27 GMT+7 Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được Tổng cục Môi trường (Bộ […]
Hệ thống quan trắc khí thải công nghiệp (FPI - Mỹ)
Category:  Quan trắc khí thải công nghiệp
Manufacture:  FPI
Serial No:  

Thứ ba, ngày 29/11/2016 16:27 GMT+7 Đây là một trong những quy định mới tại Thông tư số 31/2016/TT – BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được Tổng cục Môi trường (Bộ […]