Bơm định lượng C6250P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C6125P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C6250HV
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  123

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C660P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C645P
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy Ozone nước G3_D1
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Biosure
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy Ozone nước MDS
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Biosure
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy sấy khí VMUS-4
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Azco
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy sấy khí VMD-30
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Azco
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy sấy khí VMD-08
Category:  Xử lý nước thải
Manufacture:  Azco
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn