Bơm định lượng C6250HV
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  123

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van WS3.0CI
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  123

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ Blue
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Korea
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ Clear
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Korea
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Than hoạt tính
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Hạt birm
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Hạt Corosex
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi sợi quấn 10BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
UCW3700
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
A400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
C100
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
C100H
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
C100E
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Purolite
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_VT1(SC1/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_VT4(SC2.5/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_VT4(SC4/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_ SC600/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_VP950(SC740/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_S2Q PA/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_S8Q PA/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_S5Q PA/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_VH410(S12Q PA/2)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn Aquafine
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Aquafine
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV201
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV401
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV601
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV1201
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Shann Chih
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C645P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C660P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Bơm định lượng C6250P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van 3 chiều_TMF56E1
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Runxin
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van hút muối_F64D Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Runxin
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van WS1.25CI-Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van WS2CI-Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ FRP_948
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ RO 8040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ TK_3072-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO_BW4040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO_BW8040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO TM720_400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT_4040G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT_1005M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ STBC5
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van WS2CI-Side
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ STBC10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ STBC20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO_ULP4040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO_ULP8040
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ FRP_1054 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ FRP_1354 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ FRP_1465 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ FRP_2162 (Top)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ TK_2162-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ TK_2472-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ TK_3672-4-4 (Side)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  HT Coma
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO 4040_TM710
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO 4040_TMG10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT_4040M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT_4008G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT_5015G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng F-D30200T
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng F-30400P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng F-30300P
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 10’’ DWP5P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron DWP10P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc DWP1P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 20’’_DWP5P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.5 micron 20BB_DWP0.5P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 20BB_DWP1P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 20BB_DWP5P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 10 micron 20BB_DWP10P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 25 micron 20BB_DWP25P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.5 micron 10”_CERAMIKX ST
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  KX
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.5 micron 20”_CERAMIKX ST
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 10”_GAC-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 20”_GAC-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van 268/740
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 10" _NFD 1-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 10"_NFD 5-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 10 micron 10"_NFD 10-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 20"_NFD 1-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 20"_NFD 5-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 20"_NFD 10-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 10"_PU 1-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 20"_PU 1-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 10"_PU 5-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 20_PU 5-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 20 micron 10_PU 20-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 20 micron 10_PU 20-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 30_PU 5-30
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.2 micron 10"_ H-C02A 1E
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.2 micron 20_H-C02A 2E
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.2 micron 10"
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.2 micron 20"
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.45 micron 10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.45 micron 20"
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  CSM
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 10"_EP-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 20"_EP-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 10BB_EP-10BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 20BB_EP-20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 10 micron 10"_EPM-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 10 micron 20"_EPM-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.5 micron 10"_CBC-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.5 micron 20"_CBC-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 0.5 micron 20BB_CBC-20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ RO_SS4040 (Inox đầu Inox)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ RO 8080
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vỏ RO_MH4040 (Inox đầu nhựa)
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Tiger
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP – 1812 – 24
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-2812-200
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO T4040-LE
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmotik
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO T4040-XLE
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Osmonics
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT-2510M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT-2520M
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT-1005G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT-2510G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT-2520G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng LZT-4004G
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Yinhuan
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đèn UV_S24Q/2
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Viqua
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van 263/740
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP - 1812 – 36
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-1812-50
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-1812-75
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-1812-100
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-1810-36
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-1810-50
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-2812-300
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-3012-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO OSP-2813-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Wave cyber
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO TMG20-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 10BB DGD 5005-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 5 micron 20BB DGD 5005-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 10BB DGD 2501-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 1 micron 20BB DGD 2501-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 20 micron 10BB DGD 7520-10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi lọc 20 micron 20BB DGD 7520-20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Grace
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng F-44375LHE-8
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng F-44376LH-8
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Đồng hồ lưu lượng F-45500LHN-12
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Blue-white
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy sấy khí VMD-30
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Azco
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Máy sấy khí VMUS-4
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Azco
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Cát Mangan
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van 255/740
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Van WS1.5 CI-Top
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Clack
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP1P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP5P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP10P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP25P10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP1P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP5P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP10P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi SWP25P20
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi BSWP1P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi BSWP5P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Lõi BSWP10P20BB
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Pentair
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Vật liệu lọc nước CSA 9
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Doshion
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO Seaps
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Seaps
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO 4040_TMG10
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn
Màng RO TMG20-400
Category:  Xử lý nước cấp
Manufacture:  Toray
Serial No:  

Dự án cung cấp thiết bị lọc nước tuần hoàn hồ bơi – Vincom – Qui Nhơn